1. Rekisterinpitäjä

Flamingospa Oy

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Ari Laine
Tasetie 8, 01510 Vantaa
Puhelin +358 20 7785201
Sähköposti ari.laine@flamingospa.fi

3. Rekisterin nimi

Flamingo Spa – asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään asiakkaan suostumuksella Flamingo Span asiakassuhteen hoitamiseen ja yhteydenpitoon. Rekisterin tietoja käytetään uutiskirjeiden, tarjousten ja etujen lähettämiseksi asiakkaalle. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilötieto kerätään ja käsitellään Flamingo Span toimesta asiakkaista, jotka ovat liittyneet Flamingo Span rekisteriasiakkaaksi. Rekisterin tietolähteenä ovat asiakkaalta itseltään kerättävät tiedot, jotka kerätään liittymisen yhteydessä. Tietoja kerätään Flamingo Span internet-sivuston kautta sekä erilaisilla lomakkeilla.

Rekisteröitäviä tietoja ovat kanta-asiakkaan etu-ja sukunimi, osoite, matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteenä ovat asiakkaalta itseltään kerättävät tiedot, joita kerätään Flamingo Span kanta-asiakkaaksi liittymisen yhteydessä.

7. Säännön tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Flamingo Spa ei luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle.
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on täysin suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön (yhteystiedot mainittu kohdassa 2).

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot mainittu kohdassa 2).

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.